Isten hozta a Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia honlapján

Welcome to Gyimesbükk Roman Catholic presbytery website

                                                                                                                                                                                              

Te adj erőt, hogy bízni tudjak, 
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy éltem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Légy szívükben jóság, irgalom
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket, édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz."
Ámen 


 

  Reggeli  imádságok

 Köszöntelek téged, Istennek szent igéje, 

Istennek szent rendelése, 
Fényes világ, 
Ki a fényes világot megfényesítetted, 
Édes áldott Napom, 
Adj szerencsés mai napot, 
Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot, 
És minden jóra menendőséget.

Csendes álmom volt az éjjel: / Testem-lelkem megpihent. / Szívem szeretettet dobban /

s híven áldja az Istent.

Ki a sötét éjszakában / Oltalmával övezett, / Őt kérem, hogy ma is legyen / Gondviselő Szere­tet. / Ámen.         

 

Reggeli szellő lágy fuvallatában, / Hajnali papfény áldott sugarában, / A harmat ragyogó szivárványfényében / Csodás létedet hiszem és szeretem. / Istenem, oh légy vezérlő csillagom / s tartsd meg kedves, drága jó családom. / Ámen.       

 

Köszönöm, jó Atyám, hogy felébredtem e nap­ra. Kérlek, segíts, hogy legyek türelmes, megértő cselekedeteimben a Te igazságod vezéreljen. Tudjak jókedvet árasztani magam körül, tudjak jót cselekedni, örömet szerezni másoknak. Add érez­nem őrző, vezérlő áldásod. Ámen.


 

Oda az éjszaka, meghasadt a hajnal, újra vár az élet munkával és zajjal. Többre bíztál engem a mával is, Atyám; köszönöm, hogy végezhetem munkám; törődéseimben légy a segítségem, ne­hézségeimben erőm, egészségem. Jóságoddal biztass, hogyha elcsüggednék; mutasd meg uta­mon mindig a célt. Add rá oltalmamra atyai áldá­sod, hogy épüljön  bennünk a Te or­szágod. Ámen.           

 

 

Munkakezdéskor

 

 

Tehozzád emelem kis gyermeki szívem, jó gond viselő Atyám, édes jó Istenem, / Minden szépre, jóra Te vezérelsz minket, / Igazgatod gyarló földi lépteinket. / Szálljon a munkámra atyai áldá­sod, / Hallgasd meg ajkamról hálatelt fohászom. / ámen.


Gondviselő Isten, jóságos Atyánk! / Neveddel ajkunkon kezdjük el a munkánk. / Tégy minket jókká, figyelmesekké, / Hogy váljék szívünk job­bá, nemesebbé.

Add, hogy megtanuljuk, amit Jézus hirdet, Szeretni Téged és minden emberi. / Szeretet, jó­ság, igazság és béke / Legyen szívünknek a leg­drágább kincse. / Tanulásunkban légy a segítsé­günk, / Oh hallgasd meg imánk, édes jó Iste­nünk. Ámen.      

 

 

Atyám, buzdíts, erősíts, támogass munkám vég­zésében, hogy a munka, melyet Nevedben meg­kezdek, a Te dicsőségedre, nekem és embertár­saimnak pedig lelki üdvösségére váljék. Ámen.              

 Étkezéskor

 

Aki ételt, italt adott / Annak neve legyen áldott. Ámen.

Újra megterült asztalunk / Áldásodból, jó Atyánk! / Nekünk adott javaidért / Hozzád száll fel hálánk. /

Áldd meg most is italunkat / Áldd meg ételün ket, / Munkánk után ezután is / tápláld életün ket. Ámen.                                     

  Étel, ital táplál engem, / Fogadd hálám, jó Is tenem.

 Ettem, ittam, jó Istenem / Fogadd érte köszö netem. / Ámen.

Testi táplálékot adtál, Atyám, bőven, / Lelki ja vaidat se tagadd meg tőlem. / Ámen.

Megterítve áll asztalunk, / Téged, Atyánk, ma gasztalunk. / ámen.

Nekünk ételt, italt adtál, / Köszönetünk Tehoz zád száll. / Ámen.

Áldj meg, Atyám, ajándékaiddal együtt, me lyeket jó voltodból magamhoz vehetek. Ámen.

Hálát adok Neked, mindenható Isten gazdag áldásodért, ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.               

Te adtad, Atyám, munkánkhoz az erőt; Te áldd meg eledelünk, hogy abból testi, lelki egészség fakadjon. Ámen.

Megterített asztalunkon / Mindennapi kenye rünk, / Hitünk szerint munkánk után / Te adtad újra nekünk.

Testi táplálékunk mellé, / Áldásoknak Istene, Add a lélek jóságát is / Hogy élhessünk itt is vele. / Ámen.                 

  Köszönjük eledelünket: / Testünk-lelkünk ke nyerét. / Köszönjük teremtett voltunk / megújuló erejét. / Ámen.              

  Jó Istenünk, ki kenyeret adsz nekünk, / Szen teld, áldd meg eledelünk. / S akik szerzik mindennapi kenyerünket, / Áldd erővel, egészséggel a mi kedves szüleinket. / Ámen:

Asztalunkon van áldásod, / Isten, legyen neved áldott. / Ámen.

Reggel, délben, este / Asztalunk terítve. / Megelégítesz, jó Atyánk, / Fogadd érte buzgó imánk. / Ámen.        

 

Munka végeztével

 

 

E mai napon is munkánkat letettük, / Jézus szellemében országod műveltük. / Köszönjük  Ne­ked, hogy minket segítettél, / A jónak utam ma is elébb vittél.

Legyen ezután is velünk szent oltalmad, / Jól végzett munkánkra adj nekünk jutalmat. / Hall­gasd meg, jó Atyánk, a mi kérésűnket, / Vezérelj és segíts szépre, jóra minket. / Ámen.


 

 Légy áldott, Atyám, ki meghallgattad könyör­gésemet és érdemesnek találtál arra, hogy a Te segedelmeddel bevégezhettem munkámat. Ámen.


 

Templomba bemenetelkor

 

Szent hajlékod küszöbét / Bízó hittel léptem át. j Lelkem áhítatra vágyik, / Te töltsd be óhaját.

Add, Atyám, meg ma is nekem, / Hogy énekem s imádságom / Az áhítat órájában jó Boldogítón Rád találjon. / Ámen.               

 

 

 

Templomból kijövetelkor

 

Jó volt Veled együtt lenni, Sugárzó fényű Sze­retet! / Szívem-lelkem gazdagodott, / Áldott érte szent Neved.

Vezess ott is, áldott Isten, / Hol az élet küzde­lem; / Oltalmazz meg minden rossztól, / Jóban légy a védelem. / Ámen.    

 

 

Fáradt ember imádsága

 

Atyám! Kezemmel és eszemmel dolgoztam, el­fáradtam. Adj testemnek pihenést, lelkemnek-szí­vemnek derűt, hogy további munkámba örömet, lelket vihessek, önmagamnak és másoknak hasz­nára válhassak. Ámen.      

 

Beteg ember imája

 

Atyám, beteg a testem s lelkem is gyengül. Erő­sítsd bennem a hitet, hogy bízni tudjak, hogy em­ber, a Te gyermeked legyek s maradjak a fájdal­mak közepette is. Add, hogy meggyógyulva, igaz cselekedetekkel adjak hálát Tenéked. Ámen.


 

Esti imádságok

 

 

Köszönöm, hogy ma velem voltál, / A munkám­ban megáldottál. / Éjjelemen is légy velem / Di­csértessék a Te neved. / Ámen.     

 

Atyám! Őrző szemeddel tekints le rám! Vi­gyázd álmaimat, hogy ott is Rád találjak s a Te neveddel szívemben és ajkamon ébredjek. Ámen.       


Lehanyatlott áldott napod, testileg fáradt va­gyok. Vágyik utánad lelkem, gondviselő jó Iste­nem! Munkámban segítettél, jóságoddal körül­vettél. Adj álmot szemeimnek, erőt megfáradt tes­temnek és vigyázz rám az éjszakán. Támassz reg­gel új életre, munkára és szeretetre, hogy épít­sem szent országod, boldog, szép világod. Ámen.     

 

Elment a nap másoknak fényleni, / Körülöttem kezd már sötétedni. / Köszönöm, Istenem, jóságo­dat, / Hogy életemet megtartottad. / Ámen.      

 

Leszállt a nap, este van már. / Alszik minden kicsi madár. / Gyermeked is aludni vágy, / Adj, Istenem, jó éjszakát. Ámen.        

 

Te segítettél, Istenem, a nap folyamán, Téged kérlek, adj nyugodt pihenést az éjszakán. Add felejtenem a bántást, örvendenem mindannak, ami igaz emberséggel találkoztam és pihenésem­ben is érezzem atyai szereteted, gondviselésed, Ámen.      

 RÉGI GYIMESBÜKKI IMÁK

Én lefekszen én ágyomba, 
testi földi koporsómba, 
engem álom meg ne csaljon, 
gonosz töllem távol járjon. 
Niccs kaput, angyal, 
nyúccs kezet, Mária, 
hogy menjek az Úr színe látogatására! 
Én kimenék ajtóm elejibe, 
föltekinték napkeletre. 
Ott láttam egy szép kicsi kápolnát, 
küjjel aranyos, belől irgalmas. 
Ott sír Boldogságos Szűzmárja, 
odamene szent evangélista, 
kérdé: Mit sírsz, mit sírsz, Szűzanyám Márja? 
Hogyne sírnék, szent evangélista, 
mikor az én áldott szent fijam három egész napja, hogy odavan! 
Menj ki térdig vérbe, könyökig könyübe, 
Eléjő a te áldott szent Fijad! 
Én kimenék térdig vérbe, könyökig könyübe, 
Eléjöve az én áldott szent fijam. 
Kérdé: Mit sír, mit sír édesanyám? 
Hogyne sírnék, édes fijam, 
mikor te három egész napja, hogy odavagy? 
Két nap űldözének, harmadik nap megfogának, 
a siralomhegyre kivivének, az oszlophoz megkötének, 
vasláncsákval csapdosának, dühös nyálukval köpdösének. 
Bizony, bizony, ki ezt megtanulja, 
S elmondja pénteken háromszor nagyjába, 
az Isten megőrzi lelkét gutaütéstől, menkőütéstől, 
tüztől, viztől, hirtelen, véletlen haláltól, 
az ördögnek hatalmától, pokolnak kénjától, 
éhségtő, döghaláltól, szomoru változástól. 
Szent János, ki megkeresztelte Jézust a Jordán vizébe, 
légy oltalmunk, hogy győzhessük le az ördögi ellenséget, 
az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten által. Ámen.Piros hajnal hasada, 
égi madár reppene, 
tekintsétek a Máriát, 
mint sirassa szent fiát. 
Oh, én Uram Teremtőm, 
aki ingem teremtettél, 
szent lelkedvel szerettél, 
fogadj héjzád kezek égnek alája, 
lobogó csillagnak felije, 
s a tük szent nevetek dicséretére, ámment.

  Gyimesi fohász Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak, 
Pátrónája, Pártfogója Régi magyar hazánknak! 
Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, 
Légy anyja fiaidnak! 
Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa! 
Igaz szívét és jó szemét Aki reánk fordítsa. 
Sok véres sebünket, panaszos ügyünket 
Aki előbbmozdítsa. 
Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket, 
Majd száraz ég, majd zápor, jég veri el termésünket. 
Most szívünk szomorú, fél, hogy lesz háború, 
Kétség gyötör bennünket. 
Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat, 
Becsületben és bőségben Örökös Országodat! 
Szánd meg, ó Jó Anya, Magyarok Asszonya, 
Hű magyar jobbágyodat! 
Jó hírnévnek, magyar vérnek gerjeszd vidám újultát, 
Királyáért, hazájáért vitéz vére buzdultát! 
Engedd, hogy hős karja mindig föltarthassa 
Az ellenség lándzsáját! 
Így zokogunk, így hódolunk, Mária, szent nevednek; 
Így remélünk, halunk s élünk jó anyai szívednek. 
A magyar Szent Hazát s Angyali Koronát 
Ajánld föl az egeknek

  

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 23
Tegnapi: 18
Heti: 203
Havi: 601
Össz.: 484 535

Látogatottság növelés
Oldal: Imádságok
Isten hozta a Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia honlapján - © 2008 - 2024 - gyimesiplebania.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »